Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Recent Advances in Electrical & Electronic Engineering

Formerly: Recent Patents on Electrical & Electronic Engineering

Volume 14, 8 Issues, 2021
ISSN: 2352-0973 (Online)
ISSN: 2352-0965 (Print)
This journal supports open access

Open Access Articles
A Novel Analog Circuit Fault Diagnosis Approach

, 2021; 14(5): 535 - 546

Chaolong Zhang, Lingling Ye, Jing Wu, Bo Zhang, Ningguang Yao* and Yuanzhi Wang


Day-ahead Load Probabilistic Forecasting Based on Space-time Correction

, 2021; 14(3): 360 - 374

Fei Jin, Xiaoliang Liu, Fangfang Xing, Guoqiang Wen, Shuangkun Wang, Hui He* and Runhai Jiao

RNN-based Fault Detection Method for MMC Photovoltaic Gridconnected System

, 2021; 14: 1 - 12 (E-Pub Ahead of Print)

Yuqi Pang, Gang Ma*, Xiaotian Xu, Xunyu Liu and Xinyuan Zhang
Comparison of Two Control Strategies for VSC-MTDC with Wind Farm

, 2021; 14: 1 - 11 (E-Pub Ahead of Print)

Congshan Li, Pu Zhong, Ping He*, Yan Liu, Yan Fang and Tingyu Sheng
Technical Support System for Power System Load Modeling

, 2020; 13(7): 1059 - 1067

Tiantian Sun, Shaorun Bian, Yu Sun, Zhenshu Wang*, Wenqiao Li and Fayu Chong


Editor-in-Chief

Huiyu Zhou
Department of Informatics
University of Leicester
LE1 7RH
(UK)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Recent Patents on Electrical Engineering was launched in 2008 and later renamed in 2012 as Recent Patents on Electrical & Electronic Engineering and in 2014 as Recent Advances in Electrical & Electronic Engineering.

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog