Bentham Science Logo

Contents

Current Topics in Medicinal Chemistry, Volume 18 - Number 12


Review Article

Network Pharmacology: Exploring the Resources and Methodologies

, 18(12): 949 - 964

Junaid Muhammad, Abbas Khan, Arif Ali, Li Fang, Wang Yanjing, Qin Xu and Dong-Qing Wei*


DOI: 10.2174/1568026618666180330141351Review Article

Discovering Synergistic Drug Combination from a Computational Perspective

, 18(12): 965 - 974

Pingjian Ding, Jiawei Luo*, Cheng Liang, Qiu Xiao, Buwen Cao and Guanghui Li


DOI: 10.2174/1568026618666180330141804Review Article

Role of Noncoding RNA in Pulmonary Arterial Hypertension and Potential Drug Therapeutic Target

, 18(12): 975 - 986

Chi-yuan Zhang, Mo liu, Jia-ming Wan, Ming-qi Gao, Yue Zhang, Muscab Soyan, Huai-Liang Wang and Yang Bai*


DOI: 10.2174/1568026618666180719162124Review Article

Applications of Machine Learning Methods in Drug Toxicity Prediction

, 18(12): 987 - 997

Li Zhang, Hui Zhang, Haixin Ai, Huan Hu, Shimeng Li, Jian Zhao and Hongsheng Liu*


DOI: 10.2174/1568026618666180727152557Review Article


Review Article   Open Access

Analyzing of Molecular Networks for Human Diseases and Drug Discovery

, 18(12): 1007 - 1014

Tong Hao, Qian Wang, Lingxuan Zhao, Dan Wu, Edwin Wang* and Jinsheng Sun*


DOI: 10.2174/1568026618666180813143408Review Article

Parallelization of Molecular Docking: A Review

, 18(12): 1015 - 1028

Dong Dong, Zhijian Xu, Wu Zhong and Shaoliang Peng*


DOI: 10.2174/1568026618666180821145215
Webmaster Contact: info@benthamscience.net
Copyright © 2019 Bentham Science