Bentham Science Logo

Current Organic Chemistry

Volume 23, 28 Issues, 2019
ISSN: 1875-5348 (Online)
ISSN: 1385-2728 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Organic Chemistry, Volume 18 - Number 10


Asymmetric Heterogeneous Catalysis by Nanoporous Materials Using Privileged Ligands as Chiral Building Blocks

, 18(10): 1226 - 1241

Ana R. Silva


DOI: 10.2174/1385272819666140424003937Enantioselective Hydrogenation Catalyzed by Chiral Nanoporous Materials

, 18(10): 1242 - 1261

Xiaohong Li and Peng Wu


DOI: 10.2174/1385272819666140424004333Design of Functional Nanostructured Carbons for Advanced Heterogeneous Catalysts: A Review

, 18(10): 1262 - 1279

Guang-Ping Hao, Martin Oschatz, Winfried Nickel, Marion Adam and Stefan Kaskel


DOI: 10.2174/1385272819666140424204127Periodic Mesoporous Organosilicas as Catalysts for Organic Reactions

, 18(10): 1280 - 1295

Dolores Esquivel, Els De Canck, Cesar Jimenez-Sanchidrian, Pascal Van Der Voort and Francisco J. Romero-Salguero


DOI: 10.2174/1385272819666140424204323Preparation of Mesoporous Solid Superbases by Using Metal Oxide Interlayers

, 18(10): 1296 - 1304

Lin-Bing Sun, Yuan-He Sun, Xiao-Dan Liu, Li Zhu and Xiao-Qin Liu


DOI: 10.2174/1385272819666140424204512Catalytic Application of Mesoporous ZSM-5 Zeolite

, 18(10): 1305 - 1322

Zheng Y. Wu and Yi M. Wang


DOI: 10.2174/1385272819666140424212511Pore Engineering of Zeolites and Their Perspective Applications in Aromatics Conversion

, 18(10): 1323 - 1334

Wen-Hua Chen, Jhao-Jyun Wang, Kun-Jia Du, Hsiang-Ting Yen, Shang-Bin Liu, Ikai Wang and Tseng-Chang Tsai


DOI: 10.2174/1385272819666140424213332Catalytic Hydrogenation of Carbon Dioxide to Fuels

, 18(10): 1335 - 1345

Xuecheng Yan, Han Guo, Dongjiang Yang, Shilun Qiu and Xiangdong Yao


DOI: 10.2174/1385272819666140424212948The Potential of Carbon-based Materials for Photocatalytic Application

, 18(10): 1346 - 1364

Jian Wang, Hengming Huang, Zhongzi Xu, Jiahui Kou and Chunhua Lu


DOI: 10.2174/1385272819666140424214022Recent Advances in Liquid-phase Heterogeneous Photocatalysis for Organic Synthesis by Selective Oxidation

, 18(10): 1365 - 1372

Haiqiang Lu and Jianfeng Yao


DOI: 10.2174/1385272819666140424214347
Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog