Bentham Science Logo

Current Neurovascular Research

Volume 16, 5 Issues, 2019
ISSN: 1875-5739 (Online)
ISSN: 1567-2026 (Print)
This journal supports open access

Ranking and Category

  • 148th of 199 in

    Clinical Neurology

  • 220th of 267 in

    Neurosciences

Order Your Article Before Print

Contents

Current Neurovascular Research, Volume 15 - Number 2

Research Article

Prognostic Value of White Blood Cell in Acute Ischemic Stroke Patients

, 15(2): 151 - 157

Xiaowei Zheng, Nimei Zeng, Aili Wang, Zhengbao Zhu, Chongke Zhong, Tan Xu, Tian Xu, Yanbo Peng, Hao Peng, Qunwei Li, Zhong Ju, Deqin Geng, Yonghong Zhang* and Jiang He


DOI: 10.2174/1567202615666180626154857


Research Article

Increased Serum Total Bile Acids can be Associated with a Small Hematoma Volume and Decreased Clinical Severity During Acute Intracerebral Hemorrhage

, 15(2): 158 - 163

Kaili Wang, Yu Zhang, Chongke Zhong, Danni Zheng, Jiaping Xu, Yanlin Zhang, Jijun Shi, Goudong Xiao, Xia Zhang, Huihui Liu, Zhichao Huang, Chun-Feng Liu, Shoujiang You* and Yongjun Cao*


DOI: 10.2174/1567202615666180516114211
Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog