Bentham Science Logo
Journal Cover

Track Your Manuscript:


Current Neurovascular Research

Volume 19, 5 Issues, 2022
ISSN: 1875-5739 (Online)
ISSN: 1567-2026 (Print)
This journal supports open access

Aims & Scope

Current Neurovascular Research provides a cross platform for the publication of scientifically rigorous research that addresses disease mechanisms of both neuronal and vascular origins in neuroscience. The journal serves as an international forum publishing novel and original work as well as timely neuroscience research articles, full-length/mini reviews in the disciplines of cell developmental disorders, plasticity, and degeneration that bridges the gap between basic science research and clinical discovery. Current Neurovascular Research emphasizes the elucidation of disease mechanisms, both cellular and molecular, which can impact the development of unique therapeutic strategies for neuronal and vascular disorders.

Current Neurovascular Research

,

Volume 19

-

Number 1
Research Article

Propofol Rescued Astrocytes from LPS-induced Inflammatory Response via Blocking LncRNA-MEG3/NF-κB Axis

, 19(1): 5 - 18

Fan Zhang, Zhihua Wang, Bei Sun, Yan Huang, Cheng Chen, Jie Hu, Longyan Li, Pingping Xia* and Zhi Ye*


DOI: 10.2174/1567202619666220316112509


Research Article

Downregulation of CHCHD2 may Contribute to Parkinson's Disease by Reducing Expression of NFE2L2 and RQCD1

, 19(1): 19 - 29

Kelu Li, Pingping Ning, Bin Liu, Hongju Yang, Yongyun Zhu, WeiFang Yin, Chuanbin Zhou, Hui Ren* and Xinglong Yang*


DOI: 10.2174/1567202619666220406082221


Research Article

Correlation Between Plasma Levels of RIP3 and Acute Ischemic Stroke with Large-Artery Atherosclerosis

, 19(1): 30 - 37

Beilei Chen, Jing Hang, Yuanyuan Zhao, Yang Geng, Xiaobo Li, Zhie Gu, Jun Li, Chao Jiang, Luhang Tao and Hailong Yu*


DOI: 10.2174/1567202619666220214105208

Research Article

Keap1 as Target of Genistein on Nrf2 Signaling Pathway Antagonizing Aβ induced Oxidative Damage of Cerebrovascular Endothelial Cells

, 19(1): 73 - 82

Yuan-Di Xi, Xiao-Ying Li, Ya-Fei Chi, Jing Han, Hong-Rui Li, Xian-Yun Wang, Xuan Wang, Tian-Tian Li, Hui-Yan Yu and Rong Xiao*


DOI: 10.2174/1567202619666220406100320


Articles Ahead of Print

Development of a Nomogram for Predicting Asymptomatic Coronary Artery Disease in Patients with Ischemic Stroke


Jie Yang, Xinguang Yang, Jun Wen, Jiayi Huang, Lihong Jiang, Sha Liao, Chun Lian, Haiyan Yao, Li Huang and Youming Long*


DOI: 10.2174/1574887117666220513104303
View Abstract View on PubMed
U-Shaped Association Between Serum Uric Acid and Hemorrhagic Transformation After Intravenous Thrombolysis


Zicheng Cheng, Zhenxiang Zhan, Yaming Fu, WenYuan Zhang, Lingfan Xia, Tong Xu, Hongfang Chen and Zhao Han*


DOI: 10.2174/1567202619666220707093427
View Abstract View on PubMed

Ethyl Pyruvate Alleviating Inflammatory Response after Diabetic Cerebral Hemorrhage


Yueying Wang, ke Li, Zhiyi Liu, Yulan Sun, JiaJun Wang, Qi Liu, Yuejia Song* and Jiping Qi


DOI: 10.2174/1567202619666220602153937
View Abstract View on PubMed
Published Contents

Editor's Choice

Curcumin Alleviates Cerebral Ischemia-reperfusion Injury by Inhibiting NLRP1-dependent Neuronal Pyroptosis

, 2021; 18(2): 189 - 196

Lifa Huang*, Xu Li, Yajun Liu, Xiaolong Liang, Hui Ye, Chao Yang, Lin Hua and Xin Zhang*


DOI: 10.2174/1567202618666210607150140CD31+ Circulating Angiogenic Cell Number and Subtypes are Reduced in Individuals with Chronic Stroke

, 2021; 18(1): 113 - 122

Rian Q. Landers-Ramos*, Katherine I. Kim, Brent Hickey, Frederick M. Ivey, Charlene E. Hafer-Macko, Richard F. Macko, Alice S. Ryan and Steven J. Prior


DOI: 10.2174/1567202618666210406125558
Association of Common Variants in the IL-33/ST2 Axis with Ischemic Stroke

, 2019; 16(5): 494 - 501

Shuo Li, Zhijie Wang, Xinjing Liu, Yuanzhe Li, Changhe Shi, Jun Wu, Shilei Sun, Yusheng Li, Shaohua Li, Yuming Xu* and Bo Song*


DOI: 10.2174/1567202616666191029112334Erythropoietin Gene Polymorphism rs551238 is Associated with a Reduced Susceptibility to Brain Injury in Preterm Infants

, 2019; 16(4): 335 - 339

Ji Xu, Huitao Li, Jinjie Huang, Zhangxing Wang, Yun Li, Chuanzhong Yang, Benqing Wu, Lihui Liu, Qi Kong, Jianlin Huang, Wenlan Liu, Xiufeng Ye and Guangfu Chen*


DOI: 10.2174/1567202616666191014120036
Open Access Articles

Association Between Systemic Immune-Inflammation Index and Symptomatic Intracranial Hemorrhage in Acute Ischemic Stroke Patients Undergoing Endovascular Treatment

, 2022; 19(1): 83 - 91

Yuan Yang, Ting Cui, Xueling Bai, Anmo Wang, Xuening Zhang, Jincheng Wan, Changyi Wang, Kun Lu, Fayun Hu* and Bo Wu*
Propofol Rescued Astrocytes from LPS-induced Inflammatory Response via Blocking LncRNA-MEG3/NF-κB Axis

, 2022; 19(1): 5 - 18

Fan Zhang, Zhihua Wang, Bei Sun, Yan Huang, Cheng Chen, Jie Hu, Longyan Li, Pingping Xia* and Zhi Ye*

Choroidal Changes in Carotid Stenosis Patients After Stenting Detected by Swept-source Optical Coherence Tomography Angiography

, 2022; 19(1): 100 - 107

Jincheng Wan, William Robert Kwapong, Wendan Tao., Kun Lu, Shuai Jiang, Hongbo Zheng, Fayun Hu* and Bo Wu*
Irregular Baseline Brain Activity in Coronary Artery Disease Patients with Cognitive Impairment: A Resting-state Functional Magnetic Resonance Imaging Study

, 2022; 19: 1 - 6 (E-Pub Ahead of Print)

Jingchen Zhang, Jueyue Yan, Jianhua Niu, Zhipeng Xu, Xing Fang, Jingyu You and Tong Li*
Development of a Nomogram for Predicting Asymptomatic Coronary Artery Disease in Patients with Ischemic Stroke

, 2022; 19: 1 - 8 (E-Pub Ahead of Print)

Jie Yang, Xinguang Yang, Jun Wen, Jiayi Huang, Lihong Jiang, Sha Liao, Chun Lian, Haiyan Yao, Li Huang and Youming Long*
Malnutrition could Predict 3-month Functional Prognosis in Mild Stroke Patients: Findings from a Nationwide Stroke Registry

, 2021; 18(5): 489 - 496

Haiqiang Qin, Anxin Wang, Yingting Zuo, Yaqing Zhang, Bo Yang, Na Wei and Jing Zhang*
A Study on Relationship of Hounsfield Units Value on Non-contrast Computer Tomography and Recanalization of Intravenous Thrombolysis

, 2021; 18(4): 435 - 445

Zhen Wang, Kangping Song, Wei Xu, Guohua He, Tieqiao Feng, Yan Liu, Guilan Xu, Jue Hu, Te Wang, Hui Xiao, Jiansheng Tang, Junjie Zhou and Zhi Song*
Point of Care Test Technology Suitable for Early Detection and Monitoring of Ischemic Stroke

, 2021; 18(4): 409 - 414

Young Mi Lee*, Mi Jung Bae, Ye Seul Choi, Eunmi Lee , Junghwan Cho, Myung-Gwan Kim, Minh Tan Le, Thi Hong Duc Nguyen, Hyung Soo Han*, Nora Jee-Young Park and Gun Oh Chong

Acute Ischaemic Stroke Incidence after Coronavirus Vaccine in Indonesia: Case Series

, 2021; 18(3): 360 - 363

Rakhmad Hidayat*, Dinda Diafiri, Ramdinal Aviesena Zairinal, Ghafur Rasyid Arifin, Faiza Azzahroh, Nita Widjaya, Devi Nurfadila Fani, Taufik Mesiano, Mohammad Kurniawan, Al Rasyid, Astuti Giantini and Salim Haris

Alcohol Drinking, Apolipoprotein Polymorphisms and the Risk of Cardiovascular Diseases

, 2021; 18(1): 150 - 161

Flavio M. Ceci, Mauro Ceccanti, Carla Petrella, Mario Vitali, Marisa P. Messina, George N. Chaldakov, Antonio Greco, Massimo Ralli, Marco Lucarelli, Antonio Angeloni, Marco Fiore* and Giampiero Ferraguti
Stroke History is an Independent Risk Factor for Poor Prognosis in Ischemic Stroke Patients: Results from a Large Nationwide Stroke Registry

, 2020; 17(4): 487 - 494

Haiqiang Qin, Penglian Wang, Runhua Zhang, Miaoxin Yu, Guitao Zhang, Gaifen Liu* and Yongjun Wang*
Platelet-to-neutrophil Ratio after Intravenous Thrombolysis Predicts Unfavorable Outcomes in Acute Ischemic Stroke

, 2020; 17(4): 411 - 419

Mei-Qi Wang, Ying-Ying Sun, Yan Wang, Xiu-Li Yan, Hang Jin, Xin Sun, Peng Zhang, Hong-Jing Zhu, Zhen-Ni Guo* and Yi Yang*

Most Cited Articles
Research Article

Curcumin prevents brain damage and cognitive dysfunction during ischemic-reperfusion through the regulation of miR-7-5p

, 2019; 16(5): 441-454.

Hui Xu, Beibei Nie, Lamei Liu, Chunhui Zhang*, Zhenxiang Zhang, Mengya Xu and Yongxia Mei


DOI: 10.2174/1567202616666191029113633Research Article

Elevated inflammatory parameter levels negatively impact populations of circulating stem cells (CD133+), early endothelial progenitor cells (CD133+/VEGFR2+), and fibroblast growth factor in stroke patients

, 2019; 16(1): 19-26.

Monika Golab-Janowska*, Edyta Paczkowska, Boguslaw Machalinski, Dariusz Kotlega, Agnieszka Meller, Krzysztof Safranow, Pawel Wankowicz and Przemyslaw Nowacki


DOI: 10.2174/1567202616666190129164906


Research Article

Changes in cognition, depression and quality of life after carotid stenosis treatment

, 2019; 16(1): 47-62.

Elina Pucite*, Ildze Krievina, Evija Miglane, Renars Erts, Dainis Krievins and Andrejs Millers


DOI: 10.2174/1567202616666190129153409Most Accessed Articles
Impact of Headache Frequency and Sleep on Migraine Patients During the COVID-19 Pandemic

, 2021; 18(1): 4-11.

Ma, Mengmeng; Bao, Jiajia; Fang, Jinghuan; Li, Changling; Li, Yanbo; Ge, Wenjing; Zhang, Yang; Guo, Jian; He, Li


DOI: 10.2174/1567202618666210311122419Neutrophil-to-lymphocyte Ratio Predicts the Outcome of Cerebral Venous Thrombosis

, 2021; 18(2): 204-210.

Zhao, Jiawei; Gao, Yuan; Zhao, Lu; Liu, Hongbing; Fang, Hui; Song, Bo; Xu, Yuming


DOI: 10.2174/1567202618666210726122310Alcohol Drinking, Apolipoprotein Polymorphisms and the Risk of Cardiovascular Diseases

, 2021; 18(1): 150-161.

Ceci, Flavio M.; Ceccanti, Mauro; Petrella, Carla; Vitali, Mario; Messina, Marisa P.; Chaldakov, George N.; Greco, Antonio; Ralli, Massimo; Lucarelli, Marco; Angeloni, Antonio; Fiore, Marco; Ferraguti, Giampiero


DOI: 10.2174/1567202618666210406123503

Creation of Retinal Vein Occlusion Model in Cynomolgus Monkeys and Determination of its Pathological Features

, 2021; 18(1): 123-133.

Inagaki, Satoshi; Shimazawa, Masamitsu; Otsu, Wataru; Araki, Tomoaki; Numata, Yosuke; Nakamura, Shinsuke; Tsusaki, Hideshi; Hara, Hideaki


DOI: 10.2174/1567202617999200831151118Editor-in-Chief

graphic
Prof. Kenneth Maiese, MD
Cellular and Molecular Signaling
New York, NY
(USA)
Email: wntin75@yahoo.com
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo
New eBook

ebook-coverYou can view the contents of this eBook [here] or purchase it [here].

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog