Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Molecular Medicine

Volume 22, 10 Issues, 2022
ISSN: 1875-5666 (Online)
ISSN: 1566-5240 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Molecular Medicine , Volume 20 - Number 4Review Article

Immunogenetics of Celiac Disease: A Focus on Arab Countries

, 20(4): 275 - 285

Nadin Younes, Salma Younes, Ola. A. Alsharabasi, Mohamed E. El Zowalaty, Ibrahim Mustafa, Mohamed Jahromi, Shahab Uddin, Mariam Al-Nesf, Gianfranco Pintus and Hatem Zayed*


DOI: 10.2174/1566524019666191024104930Research Article

TRIM45 Suppresses the Development of Non-small Cell Lung Cancer

, 20(4): 299 - 306

Xiyang Peng, Yao Wen, Lagabaiyila Zha, Jian Zhuang, Li Lin, Xu Li, Yu Chen, Zhiqiang Liu, Shuangli Zhu, Jifeng Liang, Zuoqiong Zhou, Wuzhou Yuan, Yongqing Li, Yuequn Wang, Zhigang Jiang, Xiaoyang Mo, Yongqi Wan, Yan Shi, Ping Zhu, Lan Zheng*, Changfa Tang*, Xiushan Wu* and Xiongwei Fan*


DOI: 10.2174/1566524019666191017143833Research Article

Overexpression of <i>Pygo2</i> Increases Differentiation of Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells into Cardiomyocyte-like Cells

, 20(4): 318 - 324

Lei Yang, Shuoji Zhu, Yongqing Li, Jian Zhuang, Jimei Chen, Huanlei Huang, Yu Chen, Yulin Wen, Yao Wen, Huiming Guo, Xiongwei Fan, Wuzhou Yuan, Zhigang Jiang*, Yuequn Wang*, Xiushan Wu* and Ping Zhu*


DOI: 10.2174/1566524019666191017150416Editor-in-Chief

Andras Guttman
Research Institute of Chemical and Process Engineering
University of Pannonia
Veszprém
(Hungary)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog