Home Page ::: Current Signal Transduction Therapy

ISSN: 2212-389X (Online)
ISSN: 1574-3624 (Print)


Volume 10, 2 Issues, 2015


Download PDF Flyer
Current Signal Transduction Therapy

Aims & ScopeAbstracted/Indexed in


Submit Abstracts Online Submit Manuscripts Online

Editor-in-Chief:

György Kéri


Vichem Chemie Research Ltd
1022. Herman O. u. 15
Budapest
Hungary


View Full Editorial Board

Subscribe Purchase Articles Order ReprintsForthcoming Special Issue(s)

ELECTROTECHNICAL AND VIRTUAL MEDICINE IN PROGRESS


Guest Editor(s): Jaroslava Wendlova
Tentative Publication Date: November, 2015
Submit Abstract via Email Download Description

Current Signal Transduction Therapy

,

Volume 9

-

Number 3Current Biomarkers for Lung Cancer

; Pp: 123 - 128

Kaifei Wang, Zhaohui Huang, Ruilin Wang, Jin Qian, Zhenhua Zuo, Yaping Li, Xiaoyan Yao and Xizhou Guan


DOI: 10.2174/1574362409666140911225531
Abstract Download Reprints Eprints Rights & Permissions

  
  MicroRNA and Bone Tumor: To Up Date

; Pp: 129 - 140

Huichao Wang, Ruiqiang Zhang, Yudong Jia, Xiaodong Zhang, Yingjie Zhu, Ying Zhang, Xiantao Chen, Xiaoqiang Zhang, Litao Cai, Hanzheng Zhao, Wuyin Li and Youwen Liu


DOI: 10.2174/1574362410666150116235118
Abstract Download Reprints Eprints Rights & Permissions

  
  Strategies of Functional Foods Promote Sleep in Human Being

; Pp: 148 - 155

Yawen Zeng, Jiazhen Yang, Juan Du, Xiaoying Pu, Xiaomen Yang, Shuming Yang and Tao Yang


DOI: 10.2174/1574362410666150205165504


Abstract Download Reprints Eprints Rights & Permissions

  
  FBP1, A Tumor Suppressor and Negative Regulator of Glycolysis, was Epigenetically Silenced in Pancreatic Cancer

; Pp: 156 - 163

Bo Zhang, Yi Qin, Si Shi, Shunrong Ji, Wenyan Xu, Jiang Liu, Jiang Long, Chen Liu, Liang Liu, Quanxing Ni, Jin Xu and Xianjun Yu


DOI: 10.2174/1574362410666150116234706


Abstract Download Reprints Eprints Rights & Permissions

  
  A Hypothesis for Regenerative Therapy for Neuronal Disease: Stem Cells within Artificial Niche


Jialin Liu, Zhiwen Zhang, Jinghui Xue, Haitao Zhang, Yuxiao Liu and Fengyun Hu


View Abstract Download Free

  
  


Networking Between γc and GH-R Signaling in the Control of Cell Growth


Rosa Romano, Loredana Palamaro, Giancarlo Parenti, Mariacarolina Salerno, Anna Fusco, Pietro Vajro, Donatella Capalbo, Brigida Ranieri, Roberta Naddei and Claudio Pignata


View Abstract Purchase Online

  
  


The Protective Effects and Mechanism of Resveratrol-Loaded Nanoparticles on HK-2 Cells Suffering from Hypoxia-Reoxygenayion


Hailun Li, Yu Hu, Yong Xu, Lili Zhong, Yongtao Lin, Xi Da, Weinan Yu and Donghui Zheng


View Abstract

  
  


Enhanced Neuroprotection of Ischemic Stroke Based on Liposomal Drug Delivery System Loading a Novel Uncoupler of Ischemia-Induced nNOS-PSD-95


Zhongyuan Wang, Lin Wu, Ming Xu, Yuan Huang, Baoyan Wang, Yue Zhao, Lingyan Lv, Yan Jiang, Qunwei Xu and Hongliang Xin


View Abstract

  
  


NF-κB Decoy Oligodeoxynucleotides Inhibits Kupffer Cell Activation


Chun Huang, Shan-mao Nie, Yi-ming Liu, Min Li, Jian-ping Gong and Meng-hao Wang


View Abstract

  
  


Matrix Metalloproteinases 9 Induces Cell Apoptosis in Diabetic Retinopathy


Yu Chen, Wen Wang, Fen Liu, Luosheng Tang, Renhong Tang and Wenjie Li


View Abstract

  
  


Strategies of Functional Foods Promote Sleep in Human Being

, 2014; 9(3): 148 - 155

Yawen Zeng, Jiazhen Yang, Juan Du, Xiaoying Pu, Xiaomen Yang, Shuming Yang and Tao Yang


DOI: 10.2174/1574362410666150205165504
View Abstract Download Free Rights and Permissions

  
  


Advertisement

Related Journals
Related eBooks


Webmaster Contact: urooj@benthamscience.org Copyright © 2015 Bentham Science